ЗАО СП «Кребо» обвиняет СБУ в незаконных действиях

Прес-служба ЗАТ СП „КРЕБО”
офіційно повідомляє, що „22 липня 2009 року співробітники управління СБУ по м.
Києву та Київській області під прикриттям незаконного рішення Бориспільського
райсуду, отриманого на підставі завідомо неправдивого подання слідчого,
співробітники СБУ одночасно захопили паливозаправну службу ЗАТ СП „Кребо” в
аеропорту „Бориспіль” та дві будівлі офісних приміщень у м. Кременчуці,
внаслідок чого була паралізована робота компанії та створена загроза зупинки
роботи заправної служби в аеропорту”. Пресс-служба
ЗАО СП «Кребо» официально сообщает, что «22 июля 2009 года
сотрудники Управления СБУ по г. Киеву и Киевской области под прикрытием
незаконного решения Бориспольского районного суда, полученного на основании
заведомо ложного представления следователя, одновременно захватили топливозаправочную
службу ЗАО СП «Кребо» в аэропорту «Борисполь» и два офиса в
     г. Кременчуге. В результате была
парализована работа компании и создана угроза остановки работы заправочной
службы в аэропорту».

В компанії вважають, що в момент
захоплення перелічених об’єктів під загрозою невильоту знаходився літак віце-президента
США Джозефа Байдена, який завершував офіційний візит до України саме 22 липня
2009 р. Проте, незважаючи на захоплення офісу компанії, пошкодження та
відключення комп’ютерів і програмного забезпечення, лише самовідданість справі
та високий професіоналізм працівників паливозаправної служби «КРЕБО», які
вимушені були працювати під дулами автоматів спецпідрозділу „Альфа”, врятували
Україну від міжнародного скандалу. В компании
считают, что в момент захвата перечисленных объектов под угрозой невылета находился
самолет вице-президента США Джозефа Байдена, который завершал официальный визит
в Украину именно 22 июля 2009 г. Однако, несмотря на захват офиса компании,
повреждение и отключение компьютеров и программного обеспечения,  самоотверженность и высокий профессионализм
работников топливозаправочной службы «Кребо», которые вынуждены были работать
под дулами автоматов спецподразделения «Альфа», спасли Украину от
международного скандала.

Голова
 правління ЗАТ СП „КРЕБО” Петро  Столяр вважає, що
силове захоплення компанії співробітниками СБУ 22.07.2009р. Председатель правления ЗАО СП «Кребо» Петр Столяр считает,
что силовой захват компании сотрудниками СБУ 22.07.2009р. та порушення вказаною структурою кримінальної справи
№05-1464 є частиною заздалегідь продуманого плану по заволодінню бізнесом
«КРЕБО», який втілюється у життя з початку 2009 року. У якості складових частин
цього плану вже було використано безпідставне звинувачення «КРЕБО» у завищених
цінах на авіапаливо та аеропортові послуги в аеропорту «Бориспіль»,
дискредитація керівників компанії, десятки перевірок діяльності «КРЕБО» усіма
можливими службами, що проводились з початку року. и возбуждение
указанной структурой уголовного дела № 05-1464 является частью заранее
продуманного плана по захвату  «Кребо»,
который претворяется в жизнь с начала 2009 г. В качестве составных частей этого
плана уже было использовано безосновательное обвинение «Кребо» в завышенных
ценах на авиатопливо и аэропортовые услуги в аэропорту «Борисполь»,
дискредитация руководителей компании, десятки проверок деятельности «Кребо»
всеми возможными службами, которые проводились с начала 2009 года.

„Сьогодні особи, які
зацікавлені у заволодінні бізнесом «КРЕБО», використовують СБУ з метою
безпідставно звинуватити «КРЕБО» у, начебто, привласненні державного майна, що
є відвертою нісенітницею”
– підкреслює пан Столяр — протягом
1994-2008 років „КРЕБО» за рахунок власних коштів, без жодної копійки державних
коштів, розвивало власний заправний комплекс та будувало нові об’єкти, які
вводились в експлуатацію в установленому порядку та на законних підставах
оформлювались у власність компанії”.
«Сегодня
лица, которые заинтересованы в захвате «Кребо», используют СБУ с целью
безосновательно обвинить компанию в якобы присвоении государственного имущества.
Это  откровенная бессмыслица»

подчеркивает господин Столяр — в течение
1994-2008 гг. компания «Кребо» за счет собственных средств, без единой государственной
копейки развивало собственный заправочный комплекс, и строила новые объекты,
которые вводились в эксплуатацию в установленном порядке и на законных
основаниях оформлялись в собственность компании».

Юридична  служба ЗАТ СП
„КРЕБО” зауважує, що під час проведення обшуків в офісах
компанії співробітники СБУ застосовували незаконні методи психологічного тиску
персонал „КРЕБО”. Юридическая служба ЗАО СП
«Кребо» отмечает, что во время проведения обысков в офисах компании
сотрудники СБУ применяли незаконные методы психологического давления персонал компании.
За допомогою зазначених методів на робочому місті
та вдома була допитана працівник ЗАТ СП «КРЕБО» Любецька Т.О., мати двох
малолітніх дітей. С помощью указанных методов на рабочем месте и дома
была допрошена сотрудник ЗАО СП «Кребо» Любецкая Т.А., мать двоих несовершеннолетних
детей. Під час допиту слідчий СБУ, зокрема,
погрожував їй арештом на тривалий строк. Во время допроса следователь
СБУ угрожал ей арестом на длительный срок. Як
наслідок – пані Любецька ледь не втратила свідомість, а слідчий був змушений
припинити допит і викликати швидку допомогу.  Після звернення до лікаря
Любецька Т.О. Как следствие — госпожа Любецкая едва не потеряла
сознание, а следователь был вынужден прекратить допрос и вызвать скорую помощь.
После обращения к врачу Любецька Т.А. була
госпіталізована. была госпитализирована. Всупереч
нормам Конституції їй не дозволили користуватись допомогою адвокатів та
примушували давати показання, що є злочинами за ст.ст. Вопреки нормам
Конституции Украины ей не разрешили пользоваться помощью адвокатов и заставляли
давать показания, что является преступлениями по ст.ст. 373 та 374 Кримінального кодексу України, про що подана
офіційна заява до органів прокуратури. 373 и 374 Уголовного кодекса
Украины и о чем подано официальное заявление в органы прокуратуры.

Юрслужба  „КРЕБО” також зауважує:
у рішенні Бориспільського райсуду від 20.07.2009р., яке стало підставою для
проведення обшуків в офісах «КРЕБО», суддя не перевірив даних та погодився із
поданням слідчого СБУ, в якому зазначено, що майно комплексу «Централізована
заправка літаків» було на балансі аеропорту, що не відповідає дійсності.Юрслужба «Кребо» также отмечает: в решении Бориспольского
райсуда от 20.07.2009р, которое послужило основанием для проведения обысков в
офисах «Кребо», судья не проверил данных и согласился с представлением
следователя СБУ, в котором указано, что имущественный комплекс «Централизованная
заправка самолетов» был на балансе аэропорта, — не соответствует
действительности. Напроти, компанія „КРЕБО”
наполягає на тому, що має всі необхідні документальні докази того, що це майно
було спроектовано, збудовано та введено в експлуатацію ЗАТ СП «КРЕБО».
Напротив, компания «Кребо» заявляет, что имеет все необходимые
документальные доказательства того, что это все имущество было спроектировано,
построено и введено в эксплуатацию ЗАО СП «Кребо». В компанії впевнені: про незаконність дій СБУ свідчить
довідка ДП «МА «Бориспіль», якою підтверджується, що це майно не було у
власності та на балансі аеропорту. В компании уверены: о незаконности
действий СБУ свидетельствует также справка ГП «МА «Борисполь», которая
подтверждает: указанное имущество не было в собственности и на балансе
аэропорта. Але це не стало перешкодою для слідчих
СБУ, які подали до суду офіційний документ із завідомо неправдивими
відомостями. До того ж, у розпорядженні СБУ були документи від проектних
організацій по будівництву майна в аеропорту «Бориспіль». Тем не менее, это
не стало препятствием для следователей СБУ, которые подали в суд официальный
документ с заведомо ложными сведениями. При этом, в распоряжении СБУ была
документация проектных организаций по строительству спорных объектов в
аэропорту «Борисполь».

„Ми готові надати усім
зацікавленим особам та ЗМІ докази на підтвердження правомірного будівництва та
набуття у власність цього майна”
, — заявляє Петро
Столяр, — А поки наші адвокати підготували позов до СБУ про захист ділової
репутації від шкоди, завданої поширенням неправдивої інформації на офіційному
веб-сайті СБУ, направило до усіх зацікавлених державних органів звернення з
тим, щоб зупинити дестабілізацію ситуації в аеропорту та об’єктивно розібратись
і встановити правомірність набуття нашим підприємством у власність майна та
ведення господарської діяльності в аеропорту”.
«Мы
готовы предоставить всем заинтересованным лицам и СМИ доказательства в
законности  строительства и приобретения
в собственность этого имущества»,
— заявляет Петр Столяр, — А пока
наши адвокаты подготовили иск к СБУ о защите деловой репутации от вреда,
причиненного ЗАО СП «Кребо» 
распространением ложной информации на официальном веб-сайте СБУ. Мы
также подготовили и направили в адрес руководителей ряда центральных органов
власти официальные обращения с просьбой остановить дестабилизацию ситуации в
аэропорту,
объективно разобраться
в ситуации и установить правомерность приобретения нашей компанией имущества и
ведения хозяйственной деятельности в аэропорту.

Крім  того, компанія підготувала звернення до офіційної влади
Нідерландів, резидентом яких є акціонер «КРЕБО» — компанія «Movida
International», що стурбований «рейдерськими» діями, які здійснюються під
прикриттям СБУ, та має намір захищати вкладені інвестиції у будівництво
паливозаправної служби аеропорту «Бориспіль» шляхом використання міжнародної
угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій, укладеної між Україною та
Нідерландами і ратифікованої Законом України від 26.02.1997р. Кроме
того, ЗАО СП «Кребо» подготовило обращение к официальным властям Нидерландов,
резидентом которых является акционер «Кребо» — компания «Movida International».
Нидерландский акционер обеспокоен «рейдерскими» действиями,  осуществляемыми под прикрытием СБУ, и намерен
защищать вложенные инвестиции в строительство топливозаправочной службы
аэропорта « Борисполь »путем использования международного соглашения о
содействии и взаимной защите инвестиций, заключенного между Украиной и
Нидерландами, и ратифицированного соответствующим Законом Украины от
26.02.1997р.  


Пресс-служба ЗАО СП «Кребо»

Источник: novosti.ua

Добавить комментарий